NSC, Peshawar-VI Chowk Shadi Pir, Karimpura Bazar

Telephone:- 091-2214122

  • Chowk Shadi Pir, Karimpura Bazar, Pesh:City, Peshawar, KPK, Pakistan